Lid worden en infrastructuur

 • Winter

  Winterseizoen

  Voor het winterseizoen 2020-2021 kunnen we terecht in twee indooraccommodaties:
  –       De indoorhal aan de site Bergenmeers: 3 terreinen met ondergrond ‘court sol medium speed’.
  –       De indoorhal van de Bateas: 2 terreinen met ondergrond ‘smashcourt’

  Tijdens het winterseizoen werken we niet met een lidmaatschap. Je kan op 2 manieren een terrein reserveren. Via een vaste reservatie of met een beurtenkaart.

  Vaste reservatie:

  Een vast uur kost:

  Weekdagen: van 9 tot 18 uur: 320 euro/uur; na 18 uur: 430 euro/uur
  Weekdagen: van 22 tot 23 uur: 320 euro/uur
  Weekend: van 9 tot 23 uur: 375 euro/uur

  Voor het seizoen 2020-2021 zijn er op weekavonden geen vaste uren meer beschikbaar. Enkel tijdens de schooluren zijn er nog mogelijkheden. 

  Beurtenkaart:

  5 beurten -> 80 euro
  10 beurten -> 150 euro

  Spelers die geen lid zijn van Tennis Vlaanderen betalen een éénmalige activeringskost van 17 euro. Je krijgt dan een uniek lidnummer en bijhorend wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot ons online reservatiesysteem. Je ben tevens ook verzekerd bij Tennis Vlaanderen.

  LET OP: BEURTENKAARTEN ZIJN ENKEL GELDIG VAN 01/10 TOT 31/03

  Free your Field

  We maken ook dit jaar opnieuw gebruik van het systeem ‘Free your field’. Titularissen van een vast uur kunnen beslissen hun reservatie open te stellen op het reservatiesysteem. Ze kunnen hiervoor een mail sturen naar het secretariaat. Houders van een beurtenkaart kunnen het vrijgekomen uur dan vastleggen. De titularissen van het vast uur krijgen 10 euro per ingenomen terrein.

  Intern reglement

  Het intern winterreglement kan je hier nalezen


  Info & reservatie

  Wenst u een vast uur te nemen of koopt u graag een beurtenkaart aan neem dan contact op met het secretariaat.

  secretariaat TC Racso: Bram Verbraeken
  mail: secretariaat@racso.be
  tel: 0468 10 65 92
  IBAN BE85 0016 5289 0306 – Bic-code GEBABEBB

 • Zomer

  Zomerseizoen

  Het zomerseizoen start op 4 mei en loopt tot en met 30 september 2020.

  Outdoor beschikken we over 5 gravelterreinen en 2 smashcourts op site Bergenmeers. Als zomerlid kan je ook indoor een reservatie maken. We hebben 3 indoorterreinen in Destelbergen en 2 in sportcentrum Bateas in Sint-Amandsberg.

  Ook dit jaar kan je snel en eenvoudig je lidmaatschap aanvragen of verlengen via www.tennisvlaanderen.be. Je persoonlijke gegevens kan je dan meteen updaten.

  • Hoe je dit doet wordt snel duidelijk door deze link aan te klikken.
  • Er worden geen lidkaarten meer bezorgd. De speler ontvangt, na aansluiting door de club, rechtstreeks een e-mail ter bevestiging van zijn lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. Deze e-mail is ook ter beschikking via het spelersdashboard (klikken op lidnummer) op www.tennisvlaanderen.be.

  AANGEPASTE TARIEVEN ZOMERSEIZOEN 2020

  Tennis
  1 volwassene 145 euro
  2 volwassen gezinsleden 265 euro
  gezinsabonnement (spelers wonen onder hetzelfde dak) 330 euro
  jeugdlid tot 18 jaar (°2002 en jonger) (kan enkel reserveren tot 18u) 80 euro
  studententarief 90 euro
  lid tennisschool: reserveren na 18u 50 euro
  lid tennisschool ouder dan 18 jaar: reserveren 50 euro

  Vanaf 1 juli kan je zomerlid worden aan het verminderd tarief van 100 euro per persoon.

  Na ontvangst van jouw betaling krijg je toegang tot het online reservatiesysteem via www.racso.be.

  OPGELET:
   • Leden van de tennisschool tot 18 jaar (°2002 en jonger) zijn automatisch zomerlid en kunnen reserveren tot 18u. Leden die ook na 18u reservaties willen maken kunnen een supplement betalen van 50 euro.
   • Leden van de tennisschool ouder dan 18 jaar (°2001 en ouder) zijn niet automatisch zomerlid. Zij kunnen volwassen zomerlid worden aan het tarief van 50 euro.
   • Een jeugdlid (°2002 en jonger) kan reserveren tot 18u en kan nooit als eerste gezinslid worden beschouwd.
   • Bij een gezinsabonnement (wonen onder hetzelfde dak) kunnen kinderen tot 18 jaar (°2002 en jonger) enkel reserveren tot 18u (zoals een jeugdlid). Kinderen ouder dan 18 jaar (°2001 en ouder) kunnen ook na 18u reserveren.
  NICE TO KNOW:
  • Reserveren: via het reserveringssysteem zoals voorheen (max. 6 dagen op voorhand). Je kan maximum 2 reservaties per keer maken. Nadat het uur is afgelopen wordt jouw naam terug vrijgegeven in het systeem en kan je een nieuwe reservatie maken. Tussen 2 reservaties moet er minimum 1 uur tussen zitten.
  • Sproeien: er is een automatisch sproeisysteem: ieder terrein (niet de smash court) kan men sproeien met een druk op de knop.
  • Bereikbaarheid: via Koedreef.

  Info & reservatie

  secretariaat TC Racso: Bram Verbraeken
  secretariaat@racso.be

  0468 10 65 92

  IBAN BE85 0016 5289 0306 – Bic-code GEBABEBB

 • Infrastructuur

  Infrastructuur

  Site Bergenmeers (Koedreef 5, 9070 Destelbergen)

  Je kan de site Bergenmeers makkelijk bereiken te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Alle informatie over de bereikbaarheid kan je nalezen via deze link.

  Outdoor:

  Er zijn 7 outdoorterreinen, waarvan 5 gravel en 2 smash court, met volgende uurregeling:

  • Outdoor terreinen 1 en 2 zijn de afzonderlijke terreinen en kan men reserveren op het uur
  • Outdoor terreinen 3, 6 en 7 kunnen worden gereserveerd op het uur (terreinen 6 en 7 zijn de smash courts)
  • Outdoor terrein 4 reserveert men kwart over het uur
  • Outdoor terrein 5 reserveert men kwart vóór het uur

  Indoor:

  • 3 indoorterreinen met ondergrond court sol medium speed
  Site Bateas (Dendermondsesteenweg 397, Sint-Amandsberg)

  Indoor:

  • 2 terreinen met ondergrond smashcourt. Beide terreinen kan men per uur reserveren

 • Intern reglement & GDPR

  Intern reglement TC Racso


  Artikel 1

  TC Racso is een tennisclub waar vriendschap en kameraadschap voorop staan. Wij verwachten dat de spelers/speelsters deze geest in hun gedragingen zullen weerspiegelen.

  Artikel 2

  Alleen leden die hun lidgeld of andere bijdrage betaald hebben, mogen gebruik maken van de tennisterreinen.

  Artikel 3a

  Iedere speler/speelster van TC Racso dient voor het betreden van de terreinen te reserveren voor een bepaald uur op een bepaalde dag. Terreinen 1,2 en 3 starten steeds op het uur. Terrein 4  start 15 minuten later en terrein 5  start 45 minuten later. Terreinen 6 en 7 (smash court) starten steeds op het uur.

  Een speler/speelster van wie de naam niet op het reservatieschema voorkomt, kan onmiddellijk door het bestuur van het terrein verwijderd worden. Bij de aanvang van het speeluur dienen steeds 2 namen vermeld te zijn op het reservatieschema. Indien de spelers die reserveerden, 10 minuten na het aanvangsuur niet op het terrein zijn, wordt het veld vrijgegeven.

  Artikel 3b

  Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd gereserveerd, dan dient men ten minste een uur op voorhand te annuleren teneinde reservatie toe te laten aan andere spelers. Bij niet naleven van deze richtlijn, zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

  Artikel 4

  De spelers/speelsters mogen het terrein slechts betreden in tenniskledij en met aangepast tennisschoeisel. Het is niet toegelaten de indoorterreinen te betreden met schoenen waarmee je reeds outdoor hebt gespeeld. Voorzie dus een extra paar ‘non marking’ indoorschoenen.

  Artikel 5

  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tennismateriaal, kledij en persoonlijke bezittingen.

  Artikel 6

  De spelers dienen na elke speelbeurt de terreinen te vegen (in cirkels van buiten naar binnen) en indien nodig te sproeien voor en na het spelen met het automatisch sproeisysteem. Terrein 6 en 7 dienen niet gesproeid te worden. Indien de toestand van de terreinen het vereist, kan het spel worden stilgelegd voor het nodige onderhoud.

  Artikel 7

  Ieder lid mag éénmaal per seizoen gratis een niet-lid uitnodigen om te spelen. Als je wil spelen met een gast dien je op voorhand het secretariaat op de hoogte brengen. Het secretariaat zal dan de terreinreservatie maken.

  Artikel 8

  In ieders belang vragen wij de terreinen, de beplantingen, het sanitair en de kleedkamers in nette toestand te houden.

  Artikel 9

  Niet-leden of onbevoegden die zich op de terreinen bevinden, kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

  Artikel 10

  Iedereen die lid is van TC Racso verklaart zich bij inschrijving akkoord met dit reglement. Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kan het bestuur sancties nemen tegenover een lid, gaande tot uitsluiting.

  Artikel 11

  Op weekdagen kunnen jeugdspelers enkel reserveren tot 18 uur, behalve als ze met een volwassene spelen.

  Artikel 12

  Wanneer de duisternis intreedt, wordt aan een bevoegd persoon gevraagd de verlichting aan te steken. De verlichting blijft branden tot uiterlijk 23 uur.

  Artikel 13

  Tijdens organisaties, interclub of tornooien kan niet of beperkt gereserveerd worden. Voor speelmogelijkheden dient men zich te wenden tot het secretariaat of de wedstrijd-/interclubleider..

  Artikel 14

  Jeugdleden die na de les door de ouders worden opgehaald, mogen de accommodatie niet alleen verlaten.

  Artikel 15

  Voor alle onvoorziene gevallen zal het bestuur ter zake een beslissing nemen.

  Artikel 16

  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het domein.

  Artikel 17

  Tc Racso volgt volledig het privacybeleid conform de regelgeving van de  GDPR. U vindt meer info hier.

  Artikel 18

  Het is elk aangesloten lid verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysisch of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, mishandeling, intimidatie, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

  Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club. Het lid wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

  Binnen TC Racso is de heer Walter Pauwels het A.P.I. ( AanspreekPunt Integriteit ). Bij het A.P.I. kunnen alle clubleden (o.a. jonge sporters, ouders, trainers, interclubkapiteins, …) terecht met een vraag, vermoeden of klacht m.b.t. grensoverschrijdend gedrag.

 • Charter eco-sportief

Sponsored by

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?