Lid worden en infrastructuur

 • Winter

  Winterseizoen

  Voor het winterseizoen 2019-2020 kunnen we terecht in twee indooraccommodaties:
  –       De indoorhal aan de site Bergenmeers: 3 terreinen met ondergrond ‘court sol medium speed’.
  –       De indoorhal van de Bateas: 2 terreinen met ondergrond ‘smashcourt’

  Tijdens het winterseizoen werken we niet met een lidmaatschap. Je kan op 2 manieren een terrein reserveren. Via een vaste reservatie of met een beurtenkaart.

  Vaste reservatie:

  Een vast uur kost:

  Weekdagen: van 9 tot 18 uur: 320 euro/uur; na 18 uur: 430 euro/uur
  Weekdagen: van 22 tot 23 uur: 320 euro/uur
  Weekend: van 9 tot 23 uur: 375 euro/uur

  Beurtenkaart:

  5 beurten -> 80 euro
  10 beurten -> 150 euro

  Free your Field

  We maken ook dit jaar opnieuw gebruik van het systeem ‘Free your field’. Titularissen van een vast uur kunnen beslissen hun reservatie open te stellen op het reservatiesysteem. Ze kunnen hiervoor een mail sturen naar het secretariaat. Houders van een beurtenkaart kunnen het vrijgekomen uur dan vastleggen. De titularissen van het vast uur krijgen 10 euro per ingenomen terrein.

  Intern reglement

  Het intern winterreglement kan je hier nalezen


  Info & reservatie

  Wenst u een vast uur te nemen of koopt u graag een beurtenkaart aan neem dan contact op met het secretariaat.

  secretariaat TC Racso: Bram Verbraeken
  mail: secretariaat@racso.be
  tel: 0468 10 65 92
  IBAN BE85 0016 5289 0306 – Bic-code GEBABEBB

 • Zomer

  Zomerseizoen

  Het zomerseizoen start op 1 april en loopt tot en met 30 september 2019.

  We kunnen op site Bergenmeers beschikken over 5 gravelterreinen en 2 smashcourts. Je kan als zomerlid ook indoor een reservatie maken in onze tennishal of je kan terecht in de Bateas.

  Ook dit jaar kan je snel en eenvoudig je lidmaatschap aanvragen of verlengen via www.tennisvlaanderen.be. Je persoonlijke gegevens kan je dan meteen updaten.

  • Hoe je dit doet wordt snel duidelijk door deze link aan te klikken.
  • Er worden geen lidkaarten meer bezorgd. De speler ontvangt, na aansluiting door de club, rechtstreeks een e-mail ter bevestiging van zijn lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. Deze e-mail is ook ter beschikking via het spelersdashboard (klikken op lidnummer) op www.tennisvlaanderen.be.

  Tarieven zomerseizoen 2019

  Tennis
  1 volwassene 170 euro
  2 volwassen gezinsleden 310 euro
  gezinsabonnement 390 euro
  jeugdlid tot 18 jaar 80 euro
  studententarief 100 euro
  lid tennisschool: reserveren na 18u 55 euro
  lid tennisschool ouder dan 18 jaar: reserveren na 18u 55 euro
  Vanaf 1 juli kan je zomerlid (tennis) worden aan het verminderd tarief van 100 euro per persoon

  Na ontvangst van jouw betaling krijg je toegang tot het online reservatiesysteem via www.racso.be.

  OPGELET:
  • Interclubspelers dienen hun lidgeld voor 1 maart te betalen.
  • Niet-interclubspelers betalen 10 euro minder (enkel van toepassing op 1ste en/of 2de gezinslid)
  • Leden van de tennisschool (tot 18 jaar) zijn automatisch zomerlid en kunnen reserveren tot 18u. Leden die ook na 18u reservaties willen maken kunnen een supplement betalen van 55 euro.
  • Een jeugdlid kan nooit als eerste gezinslid worden beschouwd.
  NICE TO KNOW:
  • Bij regenweer kan er indoor gespeeld worden in de indoorhal én in de Bateas, maar enkel en alleen als er vooraf werd gereserveerd. De smash courts zijn ook wel heel snel terug bespeelbaar.
  • Reserveren: via het reserveringssysteem zoals voorheen (max. 6 dagen op voorhand). Je kan maximum 2 reservaties per keer maken. Nadat het uur is afgelopen wordt jouw naam terug vrijgegeven in het systeem en kan je een nieuwe reservatie maken. Tussen 2 reservaties moet er minimum 1 uur tussen zitten.
  • Sproeien: er is een automatisch sproeisysteem: ieder terrein (niet de smash court) kan men sproeien met een druk op de knop.
  • Bereikbaarheid: via Koedreef.

  Info & reservatie

  secretariaat TC Racso: Bram Verbraeken
  secretariaat@racso.be

  0468 10 65 92

  IBAN BE85 0016 5289 0306 – Bic-code GEBABEBB

 • Infrastructuur

  Infrastructuur

  Site Bergenmeers (Koedreef 5, 9070 Destelbergen)

  Je kan de site Bergenmeers makkelijk bereiken te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Alle informatie over de bereikbaarheid kan je nalezen via deze link.

  Outdoor:

  Er zijn 7 outdoorterreinen, waarvan 5 gravel en 2 smash court, met volgende uurregeling:

  • Outdoor terreinen 1 en 2 zijn de afzonderlijke terreinen en kan men reserveren op het uur
  • Outdoor terreinen 3, 6 en 7 kunnen worden gereserveerd op het uur (terreinen 6 en 7 zijn de smash courts)
  • Outdoor terrein 4 reserveert men kwart over het uur
  • Outdoor terrein 5 reserveert men kwart vóór het uur
  • Outdoor terreinen 1 en 2 zijn niet verlicht

  Indoor:

  • 3 indoorterreinen met ondergrond court sol medium speed
  Site Bateas (Dendermondsesteenweg 397, Sint-Amandsberg)

  Indoor:

  • 2 terreinen met ondergrond smashcourt. Beide terreinen kan men per uur reserveren

 • Richtlijnen & GDPR

  Richtlijnen TC Racso


  Artikel 1

  TC Racso is een tennisclub waar vriendschap en kameraadschap voorop staan. Wij verwachten dat de spelers/speelsters deze geest in hun gedragingen zullen weerspiegelen. In deze lijn verwijzen wij ook naar artikel 17 over grensoverschrijdend gedrag.

  Artikel 2

  Alleen leden die hun lidgeld of andere bijdrage betaald hebben, mogen gebruik maken van de tennisterreinen.

  Artikel 3a

  Iedere speler/speelster van TC Racso dient voor het betreden van de terreinen te reserveren voor een bepaald uur op een bepaalde dag. Terreinen 1 en 2 (gravel, niet verlicht) starten steeds op het uur en staan ter beschikking van de gemeente Destelbergen en kunnen, indien nog vrij, 2 dagen op voorhand door Racsoleden gereserveerd worden. Terrein 3 (gravel, met verlichting) start eveneens op het uur. Terrein 4 (gravel, met verlichting) start 15 minuten later en terrein 5 (gravel, met verlichting) start 45 minuten later. Terreinen 6 en 7 (smash court, met verlichting) starten steeds op het uur.

  Een speler/speelster van wie de naam niet op het reservatieschema voorkomt, kan onmiddellijk door het bestuur van het terrein verwijderd worden. Bij de aanvang van het speeluur dienen steeds 2 namen vermeld te zijn op het reservatieschema. Indien de spelers die reserveerden, 10 minuten na het aanvangsuur niet op het terrein zijn, wordt het veld vrijgegeven.

  Artikel 3b

  Kan men niet spelen op een uur dat vooraf werd gereserveerd, dan dient men ten minste een uur op voorhand te annuleren teneinde reservatie toe te laten aan andere spelers. Bij niet naleven van deze richtlijn, zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

  Artikel 4

  De spelers/speelsters mogen het terrein slechts betreden in tenniskledij en met aangepast tennisschoeisel. Het is niet toegelaten de indoorterreinen te betreden met schoenen waarmee je reeds outdoor hebt gespeeld. Voorzie dus een extra paar ‘non marking’ indoorschoenen.

  Artikel 5

  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tennismateriaal, kledij en persoonlijke bezittingen.

  Artikel 6

  De spelers dienen na elke speelbeurt de terreinen te vegen (in cirkels van buiten naar binnen) en indien nodig te sproeien voor en na het spelen met het automatisch sproeisysteem. Terrein 6 en 7 dienen niet gesproeid te worden. Indien de toestand van de terreinen het vereist, kan het spel worden stilgelegd voor het nodige onderhoud.

  Artikel 7

  Ieder lid mag éénmaal per seizoen gratis een niet-lid uitnodigen om te spelen. Als je wil spelen met een gast dien je op voorhand het secretariaat op de hoogte brengen. Het secretariaat zal dan de terreinreservatie maken.

  Artikel 8

  In ieders belang vragen wij de terreinen, de beplantingen, het sanitair en de kleedkamers in nette toestand te houden.

  Artikel 9

  Niet-leden of onbevoegden die zich op de terreinen bevinden, kunnen strafrechterlijk vervolgd worden.

  Artikel 10

  Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kan het bestuur sancties nemen tegenover een lid, gaande tot uitsluiting.

  Artikel 11

  Op weekdagen kunnen jeugdspelers enkel reserveren tot 18 uur, behalve als ze met een volwassene spelen.

  Artikel 12

  Wanneer de duisternis intreedt, wordt aan een bevoegd persoon gevraagd de verlichting aan te steken. De verlichting blijft branden tot uiterlijk 23 uur.

  Artikel 13

  Tijdens organisaties, interclub of tornooien kan niet gereserveerd worden. Voor speelmogelijkheden dient men zich te wenden tot de organisatoren of de tornooileiding.

  Artikel 14

  Jeugdleden die na de les door de ouders worden opgehaald, mogen de accommodatie niet alleen verlaten.

  Artikel 15

  Voor alle onvoorziene gevallen zal het bestuur ter zake een beslissing nemen.

  Artikel 16

  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het domein.

  Artikel 17

  Het is elk aangesloten lid verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysisch of psychisch grensoverschrijdend gedrag tov anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, mishandeling, intimidatie, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

  Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club. Het lid wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

  Privacybeleid TC Racso vzw

  In deze privacyverklaring willen we alle bij TC Racso VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Racso houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
  Dit brengt met zich mee dat:

  • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als TC Racso zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  TC RACSO (t.a.v. Bram Verbraeken)
  Koedreef 5, 9070 Destelbergen
  secretariaat@racso.be – tel. 0468/10.65.92

  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden door TC Racso verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);
  • Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);
  • Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);
  • Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);
  • Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen VZW (contractuele grond);
  • Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);
  • Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);
  • Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);
  • Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).

  Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);
  • Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);
  • Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);
  • Sportongevallen (wettelijke verplichting);
  • Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);
  • Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).

  – Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.
  – Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …
  – Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.
  – Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

  TC Racso houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

  Verstrekking aan derden
  Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

  • leden- en competitie-administratie (Tennis Vlaanderen);
  • tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);
  • terreinreservaties (uitbater cafetaria en Tennis Vlaanderen);
  • sportongevallenverzekering (verzekeraar);
  • internetomgeving (webhosting);
  • nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
  • bestellingen en betalingen (bestelplatform).

  Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

  Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).

  Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.

  Beveiliging van de gegevens
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;
  • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Alle personen die namens TC Racso van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

  Bewaartermijn
  TC Racso bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.

  Uw rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).

  Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

  U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
  Commission@privacycommission.be

  Wijziging privacy statement
  TC Racso kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.
  Sportieve groeten,
  Het bestuur van TC Racso

 • Charter eco-sportief

Sponsored by

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?