STATUTENWIJZIGING TENNISCLUB RACSO VZW CONFORM WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) in werking sinds 1/5/2019

De algemene vergadering, geldig bijeengekomen op woensdag 16 juni 2021 te Destelbergen, heeft volgende statuten met de vereiste meerderheden integraal aangenomen ter vervanging van de bestaande statuten.

TITEL I VERENIGING

ARTIKEL 1 BENAMING

1. De vereniging wordt genoemd Tennisclub Racso vzw, afgekort: “TC Racso vzw”.

2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 3 BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP

De vereniging streeft een belangeloos doel na, in het kader van de volgende activiteiten die zij tot voorwerp heeft:

1. Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sport in het algemeen en de racketsporten in het bijzonder, en aan leden de nodige gezonde ontspanning te geven.

2. Tot de concrete activiteiten waarmee het voorwerp van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer: het aanbieden van een infrastructuur voor haar leden, het aanbieden van een sportief  en recreatief aanbod voor alle doelgroepen.

3. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

4. De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel en voorwerp. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

ARTIKEL 4 DUUR VAN DE VZW

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 5 COMMUNICATIE

1. Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

2. De leden van het bestuursorgaan kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

3. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

TITEL II  LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6 SOORTEN LEDEN

De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden.

De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.

De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

ARTIKEL 7 AANTAL LEDEN

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 3 bedragen. De leden van de vereniging zijn de interne bestuurders en de leden aanvaard krachtens artikel 8.

ARTIKEL 8 VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

1. Om lid te worden van de vereniging moet men:

Akkoord gaan met de statuten van de vereniging.

Aanvaard worden door het bestuursorgaan, bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het bestuursorgaan beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.

Een kandidaat-lid dient mondeling of schriftelijk zijn kandidatuur in bij het bestuursorgaan. Deze kandidatuur moet niet gemotiveerd worden en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als het kandidaat-lid geweigerd wordt, kan het lid zich pas 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen.

2. De leden betalen geen jaarlijkse bijdrage om deel uit te maken van de algemene vergadering.

ARTIKEL 9 DUUR – EINDE LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg automatisch wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de vereniging; wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij/zij deze hoedanigheid verliest.

2. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan het bestuursorgaan.

3. Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering, waarbij minstens 2/3e van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het desbetreffende lid moet worden gehoord.

4. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

ARTIKEL 10 TOEGETREDEN LEDEN

1. Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen om toegetreden lid te worden. Dit gebeurt door middel van een inschrijving. Het bestuursorgaan kan autonoom beslissen of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het bestuursorgaan het kandidaat-lid weigert, kan pas na een periode van 1 jaar een nieuwe aanvraag gebeuren.

2. De toegetreden leden betalen het lidgeld zoals bepaald door het bestuursorgaan.

3. Toegetreden leden kunnen uittreden uit de vereniging door hun jaarlijks lidmaatschap niet te verlengen. Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden, wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

4. Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het bestuursorgaan, mits eerbiediging van de rechten zoals bepaald in het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996. Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij overlijden.

TITEL III ALGEMENE VERGADERING

 ARTIKEL 11 SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12  BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

  • De wijziging van de statuten.
  • De benoeming en afzetting van de interne en externe bestuurders.
  • De kwijting aan de bestuurders, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders.
  • De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.
  • De ontbinding van de vereniging.
  • De uitsluiting van een lid.
  • De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.
  • Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
  • Alle gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

ARTIKEL 13 BIJEENROEPING

1. Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.

2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.

3. De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering bij gewone brief of per email. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

ARTIKEL 14 VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de langstzittende bestuurder.

ARTIKEL 15 VOLMACHTEN

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16 BESLUITEN

1. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

2. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.

3. Onthoudingen worden meegeteld in de noemer noch teller bij het nemen van deze besluiten.

ARTIKEL 17 BIJZONDERE MEERDERHEDEN

1. In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Van deze aanwezigen moet minstens 2/3 akkoord gaan met de statutenwijziging. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, mits deze minstens 15 dagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

2. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

3. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

ARTIKEL 18 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

2 Elk lid heeft recht op inzage in het verslag.

 TITEL IV BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 19 SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 3 leden.

Het bestuursorgaan kan bestaan uit interne bestuurders en externe bestuurders.

Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

2. Om tot interne bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.

3. Externe bestuurders mogen geen lid zijn van de vereniging.

ARTIKEL 20 DUUR VAN HET MANDAAT

De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van bepaalde of onbepaalde duur, zoals vastgesteld in het intern reglement.

Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 21 FUNCTIEVERDELING

Het bestuursorgaan zal in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester kiezen.

ARTIKEL 22 BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Gedelegeerd Bestuurder

Onverminderd de machten toehorend aan het bestuursorgaan als college, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen het college van het bestuursorgaan, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, draagt/dragen de naam gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 23 EXTERNE VERTEGENWOORDGINGSMACHT VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de  vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 24 INTERN REGLEMENT

1. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.

2. Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement: laatst goedgekeurde versie dateert van 16/06/2021 en is gepubliceerd op de website van de vereniging. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.

ARTIKEL 25 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUURORGAAN

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 26 VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het  bestuursorgaan vergadert na interne oproeping  zo vaak als het belang van de vzw het vereist. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.

De oproeping gebeurt mondeling, per brief of e-mail.

ARTIKEL 27 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET BESTUURSORGAAN

1. Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten indien er minstens 2/3e van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van het bestuursorgaan doorslaggevend zijn.

ARTIKEL 28 TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 29 VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

1. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuursorgaan. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vzw.

2. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

3. De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 30 EINDE BESTUURSMANDAAT – ONTSLAG BESTUURDER

1. Elke bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de algemene vergadering.

2. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging heeft kunnen voorzien.

3. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.

4. Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim.

TITEL V DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 31 HET DAGELIJKS BESTUUR

1. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

3. Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen als college handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

4. De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 10.000 euro te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

5. Het bestuursorgaan is belast met toezicht op het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 32 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

TITEL VI  AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

ARTIKEL 33 AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

 De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikels XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

TITEL VII BOEKHOUDING

ARTIKEL 34 BOEKJAAR – KWIJTING

1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

2. Elk jaar moet het bestuursorgaan aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuursorgaan stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

3. De algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

TITEL VIII ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35 ONTBINDING

1. De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.

De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minstens 1/5e van de leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.

2. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het WVV.

3. Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116 haar zetel verplaatsen.

ARTIKEL 36 BESTEMMING VAN HET VERMOGEN

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw.

Het vereffeningssaldo mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de leden of aan de bestuurders.

Bij ontstentenis van een besluit van de algemene vergadering geven de vereffenaars aan het vereffeningssaldo een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

De leden, de belanghebbende derden en het openbaar ministerie kunnen bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de vereffenaars.

ARTIKEL 37 BEKENDMAKINGSVEREISTEN

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

TITEL IX SLOTBEPALINGEN

 ARTIKEL 38 SLOT

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.